Demo

Vid testpunkterna och i non-stop verkstäderna inom Demoområdet får du själv testa och uppleva olika undervisningsmedel och -material, program och metoder.

Stationens barn r.f.

Stationens barn r.f.

FRIENDS

Kom till demopunkten för att stärka ditt eget psykiska välbefinnande: slappna av och åk på en fantasiresa ut i en finländsk skog, sök och finn din kropps egna signaler samt identifiera och vidkänns dina egna styrkor genom att välja en pin.

Stationens Barn r.f. är en riksomfattande organisation som har som mål att främja en sund uppväxt för barn och unga. FRIENDS-programmet är en av Stationens Barn r.f.:s verksamhetsformer, genom vilken man strävar efter att stödja barn och ungas välmående holistiskt samt att förebygga mentala hälsoproblem. I programmet får barnen och ungdomarna lära sig konkreta färdigheter för att tackla vardagens utmaningar och för att klara av situationer som skapar spänning och rädsla. Känslomässiga, sociala och problemlösningsfärdigheter betonas på ett roligt sätt. Dessa färdigheter tränas bland annat med hjälp av lekar, spel och drama.
in.

Celia

Celia

Avgiftsfri tjänst för talböcker

Delta i utvecklingen av framtidens Celia!

Tillsammans med besökarna på Inlärningsfiestan inspirerar vi på demopunkten Celias nya verksamhetsform som riktar sig till skolor. Den ger skolornas speciallärare rätt att ansluta elever till Celias avgiftsfria tjänst för talböcker. Talbokstjänsten erbjuder ett alternativt sätt att läsa för dem som av en eller annan orsak inte kan läsa text. Om det är utmanande för dig eller elever i din skola att läsa, kom och dela med dig av dina synpunkter och åsikter så att vi kan beakta dem. Vi hoppas också få synpunkter på framtidens Celia från yrkesaktiva inom undervisningssektorn och experter som arbetar med barn och unga.

Celia är ett expertcentrum för tillgänglig publicering och litteratur och lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Centret erbjuder skolor och elever litteratur bland annat i form av talböcker och punktskriftsböcker. I skolvärlden är Celia framför allt känt för sina tillgängliga läroböcker, men centret har också skön- och facklitteratur som kan utnyttjas i undervisningen. Framöver kommer hela samlingen att finnas avgiftsfritt tillgänglig via en nättjänst.

Citynomadi Oy

Citynomadi Oy

SkolNomadi

På vår punkt presenterar vi SkolNomadi, genomförandet av lärdomsstigar och vilka möjligheter den fenomenbaserade inlärningen har i skolvärden.
Citynomadi visualiserar information och gör den interaktiv genom kartor. Vi erbjuder skolorna ett nytt verktyg för att arbeta med fenomenbaserad inlärning genom team, sociala medier och lärdomsstigar.

Fokus r.f.

Fokus r.f.

Högtidskalender

Vid vår punkt får du bekanta dig med metoder som stöder åskådningsfostran och livsåskådningsdialog. Man kan också under handledning pröva på att använda den mångkulturella högtidskalendern samt höra mer om hur man använder kalendern i undervisningen. Du kan också beställa en avgiftsfri verkstad kring religions- och livsåskådningsdialog till din skola!

Fokus r.f. främjar dialog mellan olika religioner och livsåskådningar genom att producera undervisningsmaterial såsom den mångkulturella högtidskalendern. Du kan också beställa en skolbesökare som håller verkstäder kring religions- och livsåskådningsdialog. Fokus koordinerar FN:s harmonivecka för religioner och livsåskådningar (första veckan i februari varje år).

Stiftelsen Fulbright Finland

Stiftelsen Fulbright Finland

Small talk and mentoring

Vid punkten "Small Talk and Mentoring” vägleder teammedlemmar från Fulbright Finland-stiftelsen samt amerikanska fulbrightare alla som är intresserade av stipendieprogrammen och internationaliseringstjänsterna, varvat med småprat.

Vid vår punkt får du bekanta dig med stipendie- och utbytesprogram för representanter inom undervisningen, Fulbright Speaker-programmet, öppna seminarier samt övriga internationaliseringstjänster.

- Kom för att "beställa" en amerikansk Fulbright Speaker till din skola via "Fulbright Speaker-utlåningsstationen"!
- Titta in hos oss för att fylla i en survey och dela dina tankar om utvecklingen av lärarprogrammen!

Stiftelsen Fulbright Finland är en privat, icke-vinstdrivande organisation vars kontor ligger i Helsingfors. Stiftelsens huvudsakliga mål är att med hjälp av utbildningssektorns nätverk främja utbytet av kunskap och yrkeskompetens mellan Finland och USA. Fulbright Finland-stiftelsen skapar och administrerar stipendier för utveckling inom studier, forskning och yrkesutövning samt internationaliseringstjänster i samarbete med ministerier, stiftelser, universitet och samarbetspartner på bägge sidor om Atlanten.

Fun Academy

Fun Academy

Astronautprogram för småbarnspedagogiken

Vid vår punkt får du bekanta dig med vårt astronautprogram som planerats för daghem. Vi presenterar programmets aktiviteter: MIND, BODY, MISSION and TEAM. Mini workshoper: klockan 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 13.30 och 14.00.

Fun Academy är en aktör inom småbarnspedagogiken, med ett internationellt nätverk av samarbetspartner bland daghem.

Futurice

Futurice

Lean Service Creation - avgiftsfritt servicedesignmaterial

Futurice har använt sin egen erfarenhet av tusentals servicedesign- och it-projekt och utformat den till ett tydligt Lean Service Creation-material (LSC) som framskrider gradvis. Verktygslådan Lean Service Creation erbjuder läraren ett färdigt innehållspaket för att genomföra en kurs eller ett projekt i servicedesign på hög nivå. Verktygslådan innehåller kanvasmallar och en handbok som kan laddas ner gratis från webbplatsen www.leanservicecreation.com (på finska och engelska). Futurice är ett internationellt företag inom servicedesign- och it-branschen. Futurice har sina rötter i Finland och är känt för sin människonära, inspirerande och öppna företagskultur. Två år i rad har Futurice valts till Europas bästa arbetsplats.

iDiD digital signage

iDiD digital signage

Infoskärmhanterare

iDiD är ett hanteringssystem för infoskärmar, vilket används för att skapa, uppdatera och tidsinställa innehåll på infoskärmar. Tack vare den överskådliga nättjänsten löper informationen till elever, lärare och övrig personal smidigt och flexibelt. Särskilt de integrerade helheterna som skräddarsytts för läroanstalternas behov (Peppi, Wilma, Päikky, Microsoft Exchange, Yammer osv.) underlättar kommunikationen ytterligare och gör det exempelvis möjligt att få upp automatiskt uppdaterade menyer och bokningsuppgifter på skärmen.

På vår avdelning får du pröva på hur lätt det faktiskt går att skapa visuellt intressant innehåll. Det färdiga resultatet kan du beundra på infoskärmen i vår avdelning. Välkommen att testa!

Itslearning (i samarbete med grundskolan Porolahden peruskoulu)

Itslearning (i samarbete med grundskolan Porolahden peruskoulu)

Styrsystem för inlärning

Vid vår punkt kan du bekanta dig med Porolahtis pilotprojekt itslearning där man, i enlighet med den nya läroplanen och principerna för portföljpedagogik, utför kontinuerlig formativ bedömning och målinriktar de elevcentrerade inlärningsprocesserna.

itslearning Oy producerar ett resultatstyrningssystem för den digitala undervisningen och sparar lärarnas tid genom att sammanföra alla relevanta digitala funktioner på en plats och med en inloggning.

Utvecklingscentralen Lärorik (i samarbete med Designmuseet)

Utvecklingscentralen Lärorik (i samarbete med Designmuseet)

Designprocessen vid genomförandet av mångvetenskapliga lärområden

Vid vår demopunkt får du prova på de designmetoder som professionella designer använder och får en förståelse av designprocessen. Designprocessen är mångprofessionell, engagerande och utvecklar gemenskapen. Designprocessen kan utnyttjas speciellt vid genomförandet av mångvetenskapliga lärområden men också i övrigt inom ämnena, bland annat för problemlösning.

Utgångspunkten för Utvecklingscentralen Läroriks verksamhet är att stöda barns och ungas välmående och inlärning i pedagogiska inlärningsmiljöer. Lärorik är expert på att bygga gemenskap och gemenskapskänsla. Demopunkten genomförs i samarbete med Designmuseet. Designmuseet är ett nationellt specialmuseum för design och en central aktör inom designfostran.

Innovationscenter

Innovationscenter

Utbildningsstyrelse

Innovationscenter inleder sin verksamhet den 1 mars 2017 och dess uppgift är att stödja en försöks- och innovationskultur inom utbildningen och småbarnspedagogiken. Innovationscentret ska dra nytta av den senaste kunskapen och lösningar som har påvisats vara fungerande. Med innovationscentrets hjälp sprids bästa modeller nationellt och till och med internationellt.

2.11.

Barn- och ungdomsstiftelsen

Barn- och ungdomsstiftelsen

Kreativa och funktionella metoder för att förebygga marginalisering bland unga

Vid vår demopunkt får du själv erfara den kreativa verksamheten samt antingen idéer eller faktiska verktyg för ditt eget arbete.

Inget samhälle har råd att förlora sina unga. Därför hjälper Barn- och ungdomsstiftelsen ungdomar som befinner sig i svåra omständigheter genom att använda kreativa och funktionella metoder. Med hjälp av dessa metoder kan de unga själva stärka sina livsfärdigheter och finna sin plats i samhället. Stiftelsen verkar såväl i Finland som i utvecklingsländer i samråd med lokala experter. Barn- och ungdomsstiftelsen är religiöst och politiskt obunden. Stiftelsen är medlem i Ansvarsfullt Donerande r.f., Finnish International Baccalaureate Society r.f., Finlands Ungdomssamarbete – Allians r.f. samt Kepa r.f. Vårt arbete och våra medarbetare vägleds av våra gemensamma värderingar: öppenhet, mod, kreativitet, respekt och integritet.

Motionsservicen, Helsingfors stad

Motionsservicen, Helsingfors stad

EasySport, FunAction, KouluPT

Lärare – kom och bekanta dig med hur också din skola kan inleda EasySport-motion, FunAction-verksamhet eller KouluPT-programmet (PT-handledning i skolan). Samtidigt får du testa din greppstyrka.

Tillräckliga motoriska grundfärdigheter inom idrott och motion gör det möjligt att delta obetingat i fysiska aktiviteter som främjar hälsa och allsidig utveckling. Sådana färdigheter är en förutsättning för att individen självständigt ska kunna klara av fysiska utmaningar i vardagen. Helsingfors stads idrottsservicehelhet erbjuder låg- och högstadieskolor mångsidiga och meningsfulla motionstjänster som är lättillgängliga. Dessa tjänster ger barn en möjlighet att utifrån sin egen nivå pröva på sina kroppsliga färdigheter samt att uppleva känslan av att lyckas och lärandets glädje.

Helsingfors stads idrottservice lyder under kultur- och fritidssektorn. Sektorn upprätthåller och förbättrar möjligheten till mentalt och fysiskt välmående, bildning och aktivt medborgarskap för Helsingforsbor i alla åldrar. Till idrottsservicen hör tre servicehelheter: att aktivera invånarna till att röra på sig, upprätthålla idrottsanläggningar samt tillhandahålla friluftsaktiviteter. Motionsaktiveringen består i sin tur av tre enheter; idrottsfrämjande, riktade motionstjänster samt partnerskap. Enheten för idrottsfrämjande fungerar som expertcentrum i ärenden som rör hälso- och hobbymotion samt utvecklar motionstjänsterna och servicekedjorna. Dessutom erbjuder vi instruktörstjänster och rådgivning för olika åldrar.

LUMA-center Finland

LUMA-center Finland

Matematik, naturvetenskap och teknologi

På vår punkt presenteras LUMA-center Finland samt Helsingfors universitets LumA-vetenskapsutbildningscentrum och vetenskapsklasser.

LUMA-center Finland främjar samarbete mellan olika aktörer inom matematik, naturvetenskap och teknologi, och strävar efter att bygga upp modeller för hållbart samarbete. Centret sammanför elever, studerande och lärare på olika stadier alltifrån småbarnsfostran till universitet, barn och unga utanför skolan, vårdnadshavare samt andra samhällsaktörer, såsom företags och andra samfunds personal.

Maahanmuttajanuorten Helsinki (Helsingfors för invandrarungdomar)

Maahanmuttajanuorten Helsinki (Helsingfors för invandrarungdomar)

Pilotprojekten BuddySchool och Kamratjuryn

Vid vår punkt fokuserar vi på Maahanmuuttajanuorten Helsinki-projektets pilotprojekt för kamratlärande. I BuddySchool får eleverna ordna inspirerande lektioner för varandra. Verksamheten är avsedd att stärka de ungas upplevelser av att lyckas, vara delaktiga och känna mening, och studieresultaten förbättras genom kamratlärande. Kamratjuryn ingriper i under 15-åriga ungas första brott och stöder en redbar väg från brottsligheten. Under processen lär man sig att beakta andra och får sociala färdigheter, samt får diskutera olika moraluppfattningar.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki förbättrar invandrarungdomarnas jämlikhet på arbetsmarknaden, inom utbildning och i den sociala omgivningen. Projektet genomförs av Helsingfors stads ungdomsservice och Me-stiftelsen.

Webbplatsen Helsingfors för invandrare

Webbplatsen Helsingfors för invandrare

Helsingfors stadskansli / Interaktion och delaktighet

Webbplatsen Helsingfors för invandrare samlar alla tjänster för invandrare som staden erbjuder på ett ställe. På webbplatsen finns bland annat information om jobb och företagande, fostran och utbildning samt fritid.
Helsingfors stadskanslis enhet för interaktion och delaktighet ombesörjer utvecklingen och koordineringen av interaktionen med och delaktigheten i staden.

Mannerheims barnskyddsförbund

Mannerheims barnskyddsförbund

Projektet Skolfred i samarbete med Utbildningsstyrelsen, polisen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund

Den nationella skolfreden utlystes i Helsingfors i augusti. Skolfredsarbetets målsättning är att göra elevernas röster hörda i det mobbningsförebyggande arbetet. Lärare och elever i arbetsgrupperna har utarbetat inspirationsmaterialet Skolfredsträdet som stöd för arbetet. Skolfredsträdets frukter står för olika uppgifter med anknytning till vänlighet, omtanke, respektfullt bemötande och gemensamt engagemang för ett gott skolfredsår. Vid demopunkten får du bekanta dig med god praxis som främjar elevernas delaktighet i skolans arbete för välmående samt den pedagogiska användningen av Skolfredsträdet. I samband med att man bekantar sig med materialet kan man också pröva på olika funktionella övningar som främjar ett gott samspel.

Mannerheims barnskyddsförbund är en medborgarorganisation som är öppen för alla och främjar barns, ungas och barnfamiljers välbefinnande. Förbundets samarbete med skolor har som målsättning att stärka barns och ungas delaktighet, samspelet mellan barn och vuxna samt kamratstöd barn och unga emellan.

Microsoft

Microsoft

Nya verktyg från Microsoft för genomförandet av ämnesövergripande undervisning

Kom och pröva på virtuell inlärning med HoloLens och bekanta dig med Minecraft Education-versionen!

Microsoft deltar i omvandlingen av skolorna. Vår uppgift är att skapa upplevelser av delaktighet i klassrummet. Vi vill inspirera elevernas inlärning och hjälpa lärarna att finna de bästa undervisningsmetoderna.

Ung Företagsamhet r.f.

Ung Företagsamhet r.f.

Avgiftsfria program för företagsamhetsfostran

Vid vår punkt får du testa dina färdigheter för företagsamhetsfostran genom ett roligt test. Dessutom presenterar vi våra avgiftsfria program för företagsamhetsfostran.

Ung Företagsamhet r.f. (UF) drivs utan vinstsyfte. Vi stöder företagsamhetsfostran i syfte att få ungdomar att identifiera och dra nytta av sina egna färdigheter – learning by doing. Vi erbjuder unga i åldrarna 7–25 år program som stöder entreprenörskap, arbetslivsfärdigheter och ekonomisk administration. Programmen genomförs i skolorna som en del av undervisningen.

NäppisTaituri / Typing Master Finland Oy

NäppisTaituri / Typing Master Finland Oy

Undervisningsprogram för typing-metoden

På Typing Master Finlands demopunkt får du spela de mest banbrytande pedagogiska spelen som utvecklats för att träna typing-metoden både på dator och pekplatta. Spelen lämpar sig för alla åldrar, alltifrån små barn till vuxna.

Typing Master Finland Oy sysslar med utbildningsexport och har utvecklat ett undervisningsprogram för typing-metoden. De tjänster för typing-undervisning som företaget erbjuder används varje månad av miljontals människor världen över, med deltagare i över 160 länder. I de finländska skolorna är typing-färdigheter mer aktuella än någonsin med tanke på den nya läroplanen och de digitala studentskrivningarna. Genom över hundra kommunlicenser och hundratals skollicenser har redan över 200 000 elever i Finland användarrättigheter till programmet.

Valteri-centret för lärande och kompetens

Valteri-centret för lärande och kompetens

Skolmiljön sådan den upplevs av elever med talsvårigheter eller synskada

Hur skulle du svara om du inte kunde tala? Hur skulle du läsa om du inte kunde se?

Valteri-centrets talterapeuter och speciallärare för elever med synskador stöder kommunikationen och synanvändningen för skolelever med multipla behov. Deras mål är att hjälpa eleverna att lära sig och bli delaktiga jämlikt med övriga elever. Redskap för kommunikation och synanvändning är en stor hjälp i detta arbete och de ger dessa elever röst och synförmåga. Med hjälp av dessa verktyg kan eleven delta i arbetet under lektionerna, göra sina uppgifter, bli hörd och få delta i klassen jämlikt med de andra.

På vår demopunkt får du pröva på hur skolmiljön och skolgången ter sig för någon med talsvårigheter eller en synskada. Du får också pröva olika hjälpmedel för att uppleva hur de kan bidra till att göra skolgången smidigare och eleven delaktig. Samtidigt ger vi tips på hur man kan uppmärksamma en elev med synskada eller talsvårigheter i klassen och hur läraren och assistenten eller instruktören kan samarbeta smidigare. En nyhet den här hösten är att besökarna får testa den digitala kommunikationspärmen och AACi-bildpärmarna.

Det riksomfattande Valteri-centret för lärande och kompetens har expertis för att bemöta olikartade utmaningar vid inlärning och skolgång. Valteri kompletterar de kommunala och lokala stödtjänsterna för inlärning och skolgång. Valteri lyder under Utbildningsstyrelsen.

Oppimisen talo (lärandehuset)

Oppimisen talo (lärandehuset)

En pedagogisk metod och tjänst för ibruktagningen av den nya läroplanen

På vår punkt får du bekanta dig med pedagogiken i den digitala tjänsten Oppimisen Talo och testa dess olika funktioner. I huset finns verktyg bland annat för att undersöka ämnesövergripande färdigheter, skapa mångvetenskapliga lärområden ställa upp mål och utvärdera inlärningen samt beskriva inlärningsprocessen.

Oppimisen Talo är ett företag som erbjuder ett pedagogiskt verktyg för att förankra den nya läroplanen och en bedömningskultur i skolan. Oppimisen Talo ordnar också utbildningar i ämnet.

Perusopetuksen wikiloikka: ett wikisprång för den grundläggande utbildningen

Perusopetuksen wikiloikka: ett wikisprång för den grundläggande utbildningen

Ett avgiftsfritt läroboksbibliotek för den grundläggande utbildningen, fritt tillgängligt för alla och överallt

På vår demopunkt får du skapa ett läroboksbibliotek för den grundläggande undervisningen. Läroboksbiblioteket är avgiftsfritt, tillgängligt för alla och överallt och skapas i avdelningen för den grundläggande undervisningen i wikin Wikikirjasto (wikibiblioteket). Läroboksbiblioteket utarbetas inom projektet Perusopetuksen wikiloikka (wikisprånget för den grundläggande utbildningen).

Bibliotekets struktur är utformat enligt grunderna i läroplanen av år 2014 så att deltagarna enkelt kan modifiera eller lägga till innehåll under de färdiga rubrikerna. På demopunkten får du bekanta dig med läroböckerna, göra ändringar i dem och skriva nya artiklar utifrån din egen expertis. Projektet har inte som mål att få lärare att skriva sina egna undervisningsmaterial. Däremot vill vi visa för vanliga lärare hur enkelt det är att skriva och använda böcker i wikibiblioteket samt uppmuntra alla lärare till att ladda ned dessa böcker på minnespinnar, i den egna molntjänsten eller, om man så vill, plocka fram goda undervisningsmaterial som sparats på overhead på skåpbottnen. För det gemensamma goda och förbättringsbara för alla Finlands lärare. När alla ger något får alla mycket. På vår punkt finns hela tiden projektmedlemmar som är insatta i läroboksbiblioteket och som gärna svarar på frågor om biblioteket och hur man använder det.

I projektet produceras en samling avgiftsfria läromedel för den grundläggande utbildningen med gemensamma krafter, tillgängligt för alla och överallt. I projektet deltar CSC – IT-centret för vetenskap Ab, TIVIA r.f., föreningen för IT-utbildare IT-kouluttajat r.f., Wikimedia Suomi r.f. samt LifeLearn Platform. Projektteamet har fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet för projektets genomförande för år 2017.

Qridi

Qridi

Ett verktyg för inlärning och bedömning

Välkommen till vår demopunkt – här får du bekanta dig med Qridi, ett verktyg för inlärning och bedömning! Vi går igenom produktens pedagogiska grund och presenterar den. Samtidigt får du själv se och testa hur Qridi fungerar. Vi erbjuder besökare en månads provperiod avgiftsfritt samt en genomgång av hur Qridi tas i bruk.

Företaget Qridi verkar i Uleåborg och har 10 medarbetare. Qridi används på väldigt många håll i Finland, såväl i grundskolor som av idrottssällskap. År 2016 tilldelades Qridi priset för bästa digitala inlärningsprodukt (tävlingen Eemeli). Mer information om produkten.

Robbo

Robbo

Undervisningsrobotar

På vår punkt får du pröva hur våra undervisningsrobotar fungerar och testa att själv programmera dem. Robotarna kan t.ex. programmeras för att röra sig, kringgå hinder eller identifiera en bordskant innan de faller ner. Ingen tidigare erfarenhet krävs, experimentlusta räcker. Välkommen att koda! På bara en kvart hinner du koda ditt första program! Med Robbo vill vi göra programmeringen så rolig och funktionell som möjligt! Våra robotar är användningsklara och kan modifieras, vilket gör dem till en gynnsam miljö för de unga att lära sig programmera och att tillämpa det de lär sig. Våra robotar programmeras med programspråket Scratch. Undervisningsmaterialen och uppgiftskorten som följer med apparaterna gör att man kan använda dem mångsidigt.

Vi vill inspirera eleverna till att undersöka sin omgivning och utmana dem att tänka abstrakt och lösningsorienterat. Robbo är det bästa verktyget för en ung kodare!

Seta

Seta

En mångfald av genus och sexualitet men köns- och heteronormativitet

Vid vår punkt begrundar vi språk som beskriver mångfalden i genus och sexuell läggning samt köns- och heteronormativt språkbruk. Man får prata med Setas expert om dessa frågor.

Seta r.f. är en människorättsorganisation vars mål är att alla ska ha rätt till välbefinnande oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sina könsuttryck.

SkillzzUp

SkillzzUp

En programhelhet för formativ bedömning

Vid SkillzzUp:s punkt presenteras den formativa bedömningsprocessen, som baserar sig på läroplanen, i form av tre moment. Därefter får deltagarna själva träna på formativ bedömning utifrån självvärdering och uppmuntrande respons från läraren. Bedömningen görs genom att SkillzzUp-programmet kombineras med ett bedömningssamtal, precis såsom en bedömning skulle utföras i klassrummet. Punkten välkomnar deltagare från alla utbildningsnivåer.

SkillzzUp Oy grundades 2014 och erbjuder lärarutbildning och ett modernt program för läroplansenlig formativ inlärningsbedömning för alla nivåer. Grundarna är själva lärare med över 14 års erfarenhet av yrket

Finlands naturcentrum Haltia

Finlands naturcentrum Haltia

Polku tulevaisuuteen Oy

Polku tulevaisuuteen är ett spelifierat program vars mål är att stärka elevens förståelse av bioekonomi och cirkulär ekonomi och av de val för en hållbar utveckling som man ställs inför i samhället. Dessutom stärker programmet förmågan att lyssna på andra och fatta gemensamma beslut, och att ta fram innovativa lösningar för en hållbar framtid. Spelet spelas i en pekplatteapp. Vid vår demopunkt kan du testa spelet. Finlands naturcentrum Haltia är ett naturcentrum för hela landet och ligger i Noux i Esbo. Forststyrelsens Naturtjänster står bakom Haltia.

Miljöinstitutet SYKLI

Miljöinstitutet SYKLI

Artkort och luppar

Vid vår demopunkt får du bekanta dig med kort som används för att lära ut artkännedom och en flugsmällslek som passar ihop med dem. Dessutom har vi luppar. I projektet Ulkoluokka (utomhusklassrummet) producerade vi en kortserie för undervisning i artkännedom. Alla som jobbar med fostran kan ladda ned korten på webbplatsen #ULKOLUOKKA. Användningsmöjligheterna för korten presenteras genom en inspirerande flugsmällslek där deltagarna försöker snappa åt sig korten och samtidigt, i förbifarten, lär sig om olika djur- och växtarter. Lupparna är förstoringsglas som används utomhus och lämpar sig för användning vid alltifrån småbarnsfostran till högstadiet.

Suomen ympäristöopisto SYKLI är en riksomfattande aktör inom utbildning och utveckling. Vi erbjuder examensförberedande utbildning, kortkurser samt konsult- och experttjänster. Våra kärnkompetenser finns inom tillämpning av den nyaste kunskapen i praktiken till förmån för våra kunder. Vi är kända som en föregångare för hållbar utveckling inom yrkeslivet. Vi har förståelse för våra kunders förväntningar och skräddarsyr våra utbildningar enligt kundorganisationernas och enskilda studerandes behov. Miljöinstitutet SYKLI är en riksomfattande särskild yrkesläroanstalt. Vår grundläggande uppgift är att stärka miljökunskapen samt att utveckla kundernas verksamhet i enlighet med målsättningarna för hållbar utveckling. SYKLI erbjuder utbildnings- och utvecklingstjänster som baserar sig på våra kunders behov och genomförs nationellt i samarbete med aktörer inom våra nätverk. SYKLI ägs av TTS Työtehoseura r.f., stiftelsen Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö, Servicefacket PAM samt Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP r.f.. Våra kontor ligger i Riihimäki och Helsingfors.

Tabletkoulu

Tabletkoulu

Elektroniska läromaterial och verktyg för den grundläggande utbildningen och för gymnasiet

Vid vår demopunkt kan du själv komma och prova på hur man i praktiken kan studera med hjälp av Tabletkoulu. Du får se och höra hur läraren planerar och följer upp undervisningen, och du kan själv prova på övningarna i elevens roll. Tabletkoulu är en ny slags förläggare av undervisningsmaterial, som i ett och samma paket ger ut elektroniska inlärningsmaterial och lättanvända verktyg för den grundläggande utbildningen och gymnasiet.

Telia Finland Abp (i samarbete med grundskolan Arabian peruskoulu)

Telia Finland Abp (i samarbete med grundskolan Arabian peruskoulu)

På vår punkt får du bekanta dig med ett pedagogiskt projekt om virtuell verklighet som dragits igång i Arabian peruskoulu. Teknologin stöder fenomenbaserad inlärning, där fenomen studeras som sammanhängande helheter, tvärsöver gränserna för de traditionella skolämnena. Mobiltekniken gör det möjligt att studera och samarbeta oavsett var man befinner sig. Den traditionella undervisningen av klassrumsmodell utvidgas då och hela staden blir en inlärningsmiljö. Under försöket får skolans ungdomar också besöka Telia för att bekanta sig med arbetslivet och lära sig om bland annat tjänstedesign. I försöket deltar Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor, grundskolan Arabian peruskoulu, Telias teknologienhet samt Telias Eduality.

Telia Finland Abp erbjuder nätuppkoppling och telekommunikationstjänster i Finland. Med dessa tjänster kan individer och företag kommunicera enkelt, effektivt och miljövänligt.

Tevella

Tevella

Kom till vår demopunkt och låt dig inspireras av STEAM och av makerkulturen. Du får också bekanta dig praktiskt med allt man kan göra med naturvetenskaper och teknologi i skolan! Tevella är ett samarbetande och tillväxtorienterat företag med inhemska och internationella nätverk. Företaget utvecklar och marknadsför verktyg för lek och undervisning, med vilka finländska barn i daghem och skolor kan lära sig på intressanta och mångsidiga sätt.

The Mighty United

The Mighty United

Kamratresponsappen Mightifier

Vid vår punkt bekantar du dig med karaktärsstyrkor och du får ge din kompis respons på hens styrkor och utvärdera dina egna. Detta sker på papper, så att du kan ta det med dig som ett minne över en rolig dag. Samtidigt får du pröva att ge respons i den digitala Mightifier-appen.

The Mighty United är ett finländskt uppstartsföretag med kontor i Helsingfors. Företaget har tagit fram appen Mightifier för positiv kamratrespons. Appen används i Finland, USA och Asien.

TinyApp / HelsinkiNYC International Oy

TinyApp / HelsinkiNYC International Oy

En app för dokumentering för användning vid samarbetet mellan lärare och föräldrar

På demopunkten presenterar vi pedagogisk dokumentering och kommunikationsformens metod och tillämpning. Du får själv pröva på att dokumentera kompetenser och aktiviteter och sedan koppla den dokumenterade informationen till övergripande inlärningsmål enligt den nya läroplanen för småbarnspedagogik. Välkommen att pröva den nya modellen "Oppimisen puutarha" (lärandets lustgård) och utveckla din pedagogiska kompetens.

TinyApp är en pedagogisk app för dokumentering som främjar samarbetet mellan lärare och föräldrar.

Produktionsbolaget Amazement

Produktionsbolaget Amazement

Kaikki kuvaa EDU (Alla filmar EDU)

I projektet Kaikki kuvaa EDU (alla filmar EDU) blir videokameran (på smarttelefonen eller pekplattan) ett mångsidigt verktyg för tänkande och inlärning i alla klasser inom småbarnsfostran och grundutbildningen. Projektet har finansierats av Utbildningsstyrelsen. Projektet handlar om den så kallade kamerapennans pedagogik. Vid vår demopunkt kan du bekanta dig med metoden i praktiken, genom att testa enkla inspelningsuppgifter med din egen eller en låneapparat och sedan diskutera uppgifterna med våra utbildare.

Produktionsbolaget Amazement är det enda finländska filmproduktionsbolaget som har specialiserat sig på filmfostran. Vår webbplats Kaikki kuvaa (alla filmar) lär med hjälp av videotutorialer barn och ungdomar hur man gör film. Projektet Kaikki kuvaa EDU låter lärare på alla stadier bekanta sig med den så kallade kamerapennans pedagogik och dess möjligheter för det egna undervisningsarbetet. På Inlärningsfiestan fokuserar vi på detta sistnämnda projekt.

THP Games Oy

THP Games Oy

Jobbsökningsspel

På vår demopunkt får du genom spel bekanta dig med jobbsökning, arbetslivsfärdigheter, livskompetens och färdigheter för att lyckas.

THP Games erbjuder nyttospel vars utgångspunkt är arbetslivskompetens.

xEdu

xEdu

Teknologiföretag i utbildningsbranschen

xEdus demopunkt presenterar de nyaste digitala inlärningsprodukterna. I punkten deltar företag som står på xEdu-företagsacceleratorns höstprogram. Företagen verkar inom AR/VR, robotik, kreativt skapande, lärandekompetens och kodning. Demopunkten är interaktiv och du får själv pröva på de undervisningsteknologiska produkterna. Besökarna ges också möjlighet att inleda samutvecklingsprojekt i skolan efter Inlärningsfiestan. Samutvecklingsprojekten är gratis för skolorna.

xEdu är Nordens första företagsaccelerator för utbildningsföretag som skapar transformativa inlärningsprodukter med pedagogisk verkan. xEdu skapar ett unikt ekosystem som består av företag, skolor, placerare och storföretag. Utöver intensiv träning och mentorskap ges xEdu-företagen möjlighet att utveckla sina produkter i samarbete med lärare och elever i finländska skolor.

Yhteiskuntasimulaattori Oy (samhällssimulatorn)

Yhteiskuntasimulaattori Oy (samhällssimulatorn)

Spelifiering av samhällskunskap

Samhällssimulatorn är ett rollspel som kan spelas till exempel i klassrummet. Vid vår demopunkt får du bekanta dig med spelets idé och med materialen. Spelarna får en rad frågor om samhället som de ska besvara utifrån sin rollfigur. Enligt samhällsvetenskaplig forskning har majoritetsbeslut inverkan, till exempel vad gäller rollfigurernas utbildning, kön eller inkomstnivå. Påverkan synliggörs genom att man rör sig uppåt eller neråt längs en skala som placerats på väggen. Det finns inga vinnare eller förlorare i spelet utan det är endast avsett att framställa ett litet tvärsnitt av det levande och hela tiden föränderliga samhället. Under spelet och när det tar slut diskuterar man genom frågorna som ställts hur spelet går, hur rollfigurerna rör sig och i allmänna termer om ojämlikhet och fördelningen av samhällets tillgångar. Slutresultatet för ungdomarna är att de får redskap för att vara med och påverka och deras intresse väcks för samhällsdebatten. Kom och bekanta dig med spelifieringen av samhällskunskap!

Yhteiskuntasimulaattori är ett företag grundat tillsammans med forskare och experter inom det sociala området. Företaget producerar nydanande inlärningsprogram för unga. Vår första app är samhällssimulatorspelet.

Ympäristökoulu Polku (miljöskolan Stigen) och HRM

Ympäristökoulu Polku (miljöskolan Stigen) och HRM

Vatten och hållbara konsumtionsval

Hur många vattendroppar ryms på ett mynt? Och hur kan man använda rödkålssaft för att mäta pH? Kom och bekanta dig med roliga provmetoder för vatten, vilka enkelt kan användas i omgivningsläran i skolan. På vår avdelning får man också information om besökslektioner som kan beställas och som handlar antingen om vatten eller om hållbar konsumtion. HRM står för lektionerna som är avgiftsfria för skolor i huvudstadsregionen.

Miljöskolverksamheten ordnas av Huvudstadsregionens återanvändningscentral och erbjuder rådgivning i frågor om hållbar konsumtion och livsstil. Rådgivningen erbjuds både i huvudstadsregionen och i det övriga landet. Miljöskolverksamheten Polku står också för den rådgivning i frågor om hållbar konsumtion och det livsnödvändiga vattnet som HRM erbjuder huvudstadsregionens daghem och läroanstalter. HRM erbjuder också varje år fadderskolverksamhet åt skolorna. Programmet har pågått i tio år och i nästan hundra grundskolor.